Dental Center eDent

Prava pacijenata

Poštovani pacijenti,

zbog Vaše sigurnosti i zadovoljstva, te izgradnje međusobnog povjerenja, razumijevanja i partnerskog odnosa Vas kao pacijenta i zdravstvenih djelatnika, želimo Vas podsjetiti na Vaša prava regulirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08).

 

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje

Pravo na suodlučivanje obuhvaća:

  • pravo na obaviještenost i
  • pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka.

Ova prava mogu samo iznimno biti ograničena kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem.

 

Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti

Imate pravo na Vama razumljiv i pristupačan način biti potpuno obaviješteni o:

  • svome zdravstvenom stanju,
  • preporučenim pregledima i zahvatima, prednostima i rizicima njihovog obavljanja

ili neobavljanja te planiranim datumima za njihovo obavljanje,

  • ishodu liječenja,
  • svome pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima,
  • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite
  • preporučenom načinu života i
  • pravima iz zdravstvenoga osiguranja.

Ove obavijesti će Vam, na Vaš usmeni ili pisani zahtjev, dati liječnik koji Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom

stanju, koje je na Vaš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji vam nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.

Vaše je pravo da prije svakog postupka budete obaviješteni o imenima i osposobljenosti osoblja koje Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu, te da nakon svakog postupka budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu i rezultatima postupka, kao i o razlozima eventualnih

različitosti rezultata od očekivanih.

Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.

Ako ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svjesni prirode svoje bolesti, kako ne bi ugrozili zdravlje drugih osoba, ali imate pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će umjesto Vas biti obaviještena.

Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kad Vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (npr. u hitnim slučajevima).

 

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev preslike medicinske dokumentacije ima bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik/skrbnik. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

 

Pravo na povjerljivost

Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašeg zdravlja bude osigurana te da date pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o Vašem prijemu u Dental centar Edent kao i o Vašem zdravstvenom stanju. Možete pismeno imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

 

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Vaše je pravo samovoljno, tijekom terapije, napustiti Dental centar Edent, osim u slučajevima kada bi to štetilo Vašem zdravlju i zdravlju ili sigurnosti drugih osoba. O namjeri napuštanja Dental centar Edent morate dati pisanu izjavu ili usmenu izjavu pred dva istovremeno nazočna svjedoka koji potpisuju izjavu o Vašoj namjeri da napustite ordinaciju prije završene terapije.

Podatak o samovoljnom napuštanju ustanove bez najave liječnik je obvezan upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Ako to nalaže zdravstveno stanje pacijenta, liječnik je obvezan o napuštanju ustanove bez najave obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti obaviještena. Ako je pacijent nesposoban za rasuđivanje, odnosno maloljetan, liječnik je obvezan obavijestiti njegova zakonskog zastupnika/skrbnika.

 

Pravo na privatnost

Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja stomatoloških usluga imate pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

 

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja zdravlja Vas samih ili drugih osoba. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili iskazanom izjavom pred dva svjedoka o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

 

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može danu suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov ili tuđi život ili bi njemu ili drugima prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

 

 

Pravo na naknadu štete

Vaše je pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. Ako smatrate da Vam je pri pružanju zdravstvene zaštite nanesena šteta, istu ćete moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Molimo Vas da prije podnošenja tužbe upoznate Dental centar Edent sa zahtjevom za naknadu štete kako bi spor pokušali riješiti mirnim putem.

Ostala Vaša prava su zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima.

Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi, obratite se Vi ili Vaša obitelj ili Vaš zakonski zastupnik, odnosno skrbnik liječniku koji je odgovoran za Vašu skrb ili u skladu s Obavijesti o načinu podnošenja prigovora:

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 41/14), obavještavamo korisnike usluga Dental centar Edentda prigovor na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku neposredno u Dental centru Edent na prijemnom pultu (Obrazac reklamacije). Ujedno prigovor se može podnijeti u pisanom obliku i putem pošte na: Dental centar Edent, Ilica 98/1, 10000 Zagreb. ili na e-mail adresu: dcedent@gmail.com. Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora navedete kontakt podatke (ime i prezime te adresa za dostavu odgovora). Ako je prigovor anoniman, nećemo biti u mogućnosti odgovoriti. Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnik/skrbnik.